Welcome To Admin System

กรูณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะจัดการกับข้อมูลต่างๆ ของระบบได้

Main Menu

เมนูหลัก

[ จัดการข้อมูลสมาชิก ] [ จัดการข้อมูลและภาพกิจกรรม ]

[ จัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ] [ จัดซื้อ-จัดจ้าง ]

[ จัดการข้อมูล ระเบียบ ประกาศ กฎหมาย ]

[ จัดการข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น ]

[ จัดการข้อมูล แบบฟอร์มต่าง ๆ ]

[ จัดการข้อมูล งานบุคคล ] [ งานเลือกตั้ง อบต. ]

[ จัดการข้อมูล งานธุรการ/สารบรรณ ]

Admin Login 
 
 
 
 
 
 
ลำดับ
หัวข้อ
วันที่ทำรายการ
เวลา
จำนวนการโหลด
ลิงค์โหลดไฟล์
1
**แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
28-10-2021
10:28
0
2
**แบบขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
08-04-2021
11:41
0
3
**แบบขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
08-04-2021
11:40
0
4
**แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด(ส่วนที่2 ดร.02)
08-04-2021
11:37
0
5
**แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด(ส่วนที่1 ดร.01)
08-04-2021
11:35
0