Welcome To Admin System

กรูณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะจัดการกับข้อมูลต่างๆ ของระบบได้

Main Menu

เมนูหลัก

[ จัดการข้อมูลสมาชิก ] [ จัดการข้อมูลและภาพกิจกรรม ]

[ จัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ] [ จัดซื้อ-จัดจ้าง ]

[ จัดการข้อมูล ระเบียบ ประกาศ กฎหมาย ]

[ จัดการข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น ]

[ จัดการข้อมูล แบบฟอร์มต่าง ๆ ]

[ จัดการข้อมูล งานบุคคล ] [ งานเลือกตั้ง อบต. ]

[ จัดการข้อมูล งานธุรการ/สารบรรณ ]

Admin Login 
 
 
 
 
 
 
 
ลำดับ
หัวข้อ
วันที่ทำรายการ
เวลา
จำนวนการโหลด
ลิงค์โหลดไฟล์
1
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.
07-10-2021
15:58
0
2
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
07-10-2021
15:58
0
3
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ 2563
27-07-2021
15:17
0
4
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 อบต.ภูผาหมอก
27-07-2021
13:52
0
5
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ในการบริการประชาชน
18-07-2021
12:48
0
6
ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ
06-07-2021
16:48
0
7
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด 2 (พิษภัยจากยาเสพติด)
29-06-2021
15:16
0
8
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด 1 (ความรูเรื่องยาเสพติด)
29-06-2021
15:16
0
9
กิจกรรมปฏิญานตนแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
22-04-2021
12:23
0
10
ช่องทางการติดต่อสำนักงาน
20-04-2021
09:55
0
11
เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
19-04-2021
15:15
0