Welcome To Admin System

กรูณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะจัดการกับข้อมูลต่างๆ ของระบบได้

Main Menu

เมนูหลัก

[ จัดการข้อมูลสมาชิก ] [ จัดการข้อมูลและภาพกิจกรรม ]

[ จัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ] [ จัดซื้อ-จัดจ้าง ]

[ จัดการข้อมูล ระเบียบ ประกาศ กฎหมาย ]

[ จัดการข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น ]

[ จัดการข้อมูล แบบฟอร์มต่าง ๆ ]

[ จัดการข้อมูล งานบุคคล ] [ งานเลือกตั้ง อบต. ]

[ จัดการข้อมูล งานธุรการ/สารบรรณ ]

Admin Login 
 
 
 
 
 
 
ลำดับ
หัวข้อ
วันที่ทำรายการ
เวลา
จำนวนการโหลด
ลิงค์โหลดไฟล์
1
การพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกข้อบัญญัติตำบล
19-07-2021
12:10
0
2
การดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 63
28-04-2021
11:29
0
3
การดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 64 (รอบ 6 เดือน)
28-04-2021
11:27
0
4
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
20-04-2021
13:16
0
5
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้างการทุจริต
20-04-2021
13:15
0
6
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
20-04-2021
13:09
0
7
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
20-04-2021
13:08
0
8
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561-2564)
20-04-2021
12:53
0
9
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
20-04-2021
11:46
0
10
**แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3)
08-04-2021
11:18
0
11
**แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)
08-04-2021
11:17
0
12
**แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)
08-04-2021
11:17
0