Welcome To Admin System

กรูณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะจัดการกับข้อมูลต่างๆ ของระบบได้

Main Menu

เมนูหลัก

[ จัดการข้อมูลสมาชิก ] [ จัดการข้อมูลและภาพกิจกรรม ]

[ จัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ] [ จัดซื้อ-จัดจ้าง ]

[ จัดการข้อมูล ระเบียบ ประกาศ กฎหมาย ]

[ จัดการข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น ]

[ จัดการข้อมูล แบบฟอร์มต่าง ๆ ]

[ จัดการข้อมูล งานบุคคล ] [ งานเลือกตั้ง อบต. ]

[ จัดการข้อมูล งานธุรการ/สารบรรณ ]

Admin Login 
 
 
 
 
 
 
ลำดับ
หัวข้อ
วันที่ทำรายการ
เวลา
จำนวนการโหลด
ลิงค์โหลดไฟล์
1
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
22-07-2021
13:39
0
2
ระเบียบ อบต.ภูผาหมอก ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้าง พ.ศ.2564
02-06-2021
13:27
0
3
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
28-04-2021
11:20
0
4
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
28-04-2021
11:19
0
5
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
21-04-2021
10:11
0
6
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2564
19-04-2021
15:55
0
7
คู่มือประชาชน
19-04-2021
14:50
0
8
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
19-04-2021
14:47
0
9
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
19-04-2021
13:05
0
10
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
16-04-2021
12:37
0
11
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปี 2564
29-03-2021
14:28
0