Welcome To Admin System

กรูณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะจัดการกับข้อมูลต่างๆ ของระบบได้

Main Menu

เมนูหลัก

[ จัดการข้อมูลสมาชิก ] [ จัดการข้อมูลและภาพกิจกรรม ]

[ จัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ] [ จัดซื้อ-จัดจ้าง ]

[ จัดการข้อมูล ระเบียบ ประกาศ กฎหมาย ]

[ จัดการข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น ]

[ จัดการข้อมูล แบบฟอร์มต่าง ๆ ]

[ จัดการข้อมูล งานบุคคล ] [ งานเลือกตั้ง อบต. ]

[ จัดการข้อมูล งานธุรการ/สารบรรณ ]

Admin Login 
 
 
 
 
 
 
ลำดับ
หัวข้อ
วันที่ทำรายการ
เวลา
จำนวนการโหลด
ลิงค์โหลดไฟล์
1
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2544
14-07-2021
12:43
0
2
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
14-07-2021
12:35
0
3
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
13-07-2021
10:23
0
4
จริยธรรมและวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
12-07-2021
13:51
0
5
ระเบียบ อบต.ภูผาหมอก ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้าง พ.ศ.2564
02-06-2021
13:22
0
6
**ประการ แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบ 2564
22-04-2021
12:44
0
7
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
16-04-2021
12:44
0
8
ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
07-04-2021
14:22
0
9
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)
07-04-2021
14:20
0
10
ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543
07-04-2021
14:17
0
11
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
07-04-2021
14:16
0
12
ระเบียบ มท.่ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
07-04-2021
14:14
0
13
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
07-04-2021
14:12
0
14
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
07-04-2021
14:11
0
15
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
07-04-2021
14:10
0
16
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
07-04-2021
14:09
0
17
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจาณราอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
07-04-2021
14:07
0
18
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
07-04-2021
14:06
0
19
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
07-04-2021
14:05
0
20
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
07-04-2021
14:02
0
21
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
07-04-2021
13:46
0