Welcome To Admin System

กรูณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะจัดการกับข้อมูลต่างๆ ของระบบได้

Main Menu

เมนูหลัก

[ จัดการข้อมูลสมาชิก ] [ จัดการข้อมูลและภาพกิจกรรม ]

[ จัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ] [ จัดซื้อ-จัดจ้าง ]

[ จัดการข้อมูล ระเบียบ ประกาศ กฎหมาย ]

[ จัดการข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น ]

[ จัดการข้อมูล แบบฟอร์มต่าง ๆ ]

[ จัดการข้อมูล งานบุคคล ] [ งานเลือกตั้ง อบต. ]

[ จัดการข้อมูล งานธุรการ/สารบรรณ ]

Admin Login 
 
 
 
 
 
 
ลำดับ
หัวข้อ
วันที่ทำรายการ
เวลา
จำนวนการโหลด
ลิงค์โหลดไฟล์
1
**รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
28-04-2021
13:54
0
2
**สรุปผลการดำเนินกาจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ต.ค.63-มี.ค.64
28-04-2021
13:53
0
3
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ 2564
28-04-2021
13:49
0
4
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน(DLTV)
28-04-2021
13:48
0
5
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง 2 เส้น
28-04-2021
13:48
0
6
**ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคสล. จำนวน 4 หมู่บ้าน
28-04-2021
13:47
0
7
**แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
28-04-2021
13:37
0